Secretaris

 1. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem/haar uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren; 
 2. B. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem/haar van verenigingswege zijn toevertrouwd; 
 1. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; 
 1. Notuleren van de bestuursvergaderingen; 
 1. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen; 
 1. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin alle namen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen. 

 

 

Dagelijkse taken: 

 1. Bijhouden van de mailbox 
 1. Controleren of er in de postbus van de club post binnen is gekomen 
 1. Mailingen verzenden zoals oproepen voor hulp bij activiteiten, uitnodigingen voor diverse zaken, enz. 
 1. Bestuursvergaderingen plannen 
 1. Bestuursvergaderingen notuleren met actiepuntenlijst 
 1. Actiepunten bewaken 
 1. Ondersteuning bieden bij planningen