ALV 2019

Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

(De zaal trainingen zijn weer beonnen voor meer inforamtie klik hier)
Hierbij de agenda voor de Algemene ledenvergadering:

Datum: Zondag 20 januari 2018
Tijdstip: Aanvang 16.00 uur
Locatie: Kantine aan de Spitsbergerweg

Agenda voor ALV d.d. 20-01-2019
1.Opening

- Toelichting agenda
- Notulen 2018*

2.Jaarverslag bestuur

- Terugblik 2018
- Vooruitzichten 2019

3. Vacatures

- Dankwoord vrijwilligers
- Openstaande vacatures

4. Financiën

- Financieel jaarverslag 2018
- Begroting 2019
- Verslag kascontrolecommissie

5.Technische Commissie

- Samenstelling TC

6. Mededelingen bestuur

- Kleding voorschriften 2019

7. Rondvraag en sluiting

*op te vragen bij secretariaat (secretariaat@cardinals.nl)

Aansluitend aan de ledenvergadering vindt de nieuwjaarsborrel plaats.

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur BSC De Cardinals,

Alex Fransen (interim voorzitter)
Buck Romsom, penningmeester
Chantal van Dam, secretaris

Onze Facebook pagina